Polityka prywatności


ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

  1. Postanowienia ogólne:

Spółka DESHO sp. z o.o. S. K. A., z siedzibą w Rzgowie, przy ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481804 pełni rolę Administratora (dalej: Administrator) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:

2.1. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

2.2. Rejestracja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login, numer rachunku bankowego. Zgodnie z wyborem Użytkownika, może on również zamieszczać zdjęcia. W przypadku rejestracji za pośrednictwem zewnętrznej usługi, takiej jak np Facebook Connect, Log in with PayPal, Administrator pozyskuje takie dane jak adres e-mail oraz data urodzenia, wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji/logowania.

2.3. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Serwis, może przetwarzać dane osobowe, m.in. w celu umożliwienia Kupującemu i Sprzedającemu zawarcia umowy sprzedaży. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w opisach Towarów  

2.4. Obsługa Użytkownika- Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta Serwisu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.

2.5. Formularz kontaktu – Serwis umożliwia kontakt z Administratorem, w szczególności Użytkowników oraz Sprzedających i w jego ramach może gromadzić dane osobowe. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej sprzedaży w Serwisie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści. 

2.6. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), paramerty oprogramowania i sprzętu, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.

2.7. Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.

3. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

- zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika/ Profilem Sprzedającego,

- umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji,

-zapewnianie obsługi Konta i transakcji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,

- dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkowników,

- monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników, obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Towary oraz zarządzanie ruchem w Serwisie,

- kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

- przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,

- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

- obsługa reklamacji Kupujących,

- dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,

- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,

- obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,

- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,

- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

- statystycznych,

- księgowych,

- archiwizacyjnych,

- zapewnienie rozliczalności.

4. Udostępnianie danych

4.1. Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.

4.2. W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu.

4.3. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :

- potrzeby udostępnienia informacji nt. Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.

- podmiotów współpracujących takich jak np: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorów logistycznych. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora i Serwisu

4.4. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.

4.5 Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

5. Uprawnienia Użytkowników

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do :

- dostępu do swoich danych osobowych –może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,

- sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku: 

- żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

- żądania ewidentnie nieuzasadnionego,

- żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator. 

5.2. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne (np: możliwość rejestracji, składania zamówień).

5.3. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@desho.pl

6. Bezpieczeństwo danych:

Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

7. Inne

7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

8. Pliki Cookies

8.1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach. 

8.1. Pliki cookies używane są w celu: 

  1. uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego Użytkownika, 
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług, 
  3. udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi, 
  4. tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami 
  5. na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
  6. stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics, Tagu remarketingowego Google Ads  w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.
  7. stosowania reklam displayowych w oparciu o RTB HOUSE w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować tę usługę dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w tej sieci reklamowej za pośrednictwem linku http://rtbhouse.com/privacy.php.

8.2. Użytkownik korzystający z Serwisu poprzez wybranie opcji “Zgadzam się” wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.  

8.3. Usunięcie plików cookies może spowodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

8.4. Administrator wykorzystuje pliki cookies, które używane są w sposób anonimowy. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w wyżej wskazanych celach.

8.5. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedającego, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

8.6. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Urządzenia mobilne - każdy urządzenie może tą funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.