Regulamin sklepu


REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

DESHO 

 

I. WSTĘP

 1. Niniejszy dokument określa warunki świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, oraz zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora, Sprzedającego oraz Kupującego.

 2. Serwis prowadzony jest przez spółkę DESHO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Rzgowie (kod pocztowy 95-030) przy ul. Żeromskiego 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481804, podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP: 7282794999, REGON: 101679114.

 3. Administratorem danych osobowych jest spółka DESHO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Rzgowie (kod pocztowy 95-030) przy ul. Żeromskiego 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481804, podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP: 7282794999, REGON: 101679114.

 4. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 5. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, wymogów technicznych, tj. posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne mającego dostęp do przeglądarki internetowej, dostęp do sieci Internet.

 6. Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość kontaktu z Serwisem pod adresem e-mail: sklep@desho.plII. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • SERWIS - sklep internetowy Desho zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Towarów.

 • ADMINISTRATOR – spółka DESHO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Rzgowie (kod pocztowy 95-030) przy ul. Żeromskiego 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481804, płatnik podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP: 7282794999, REGON: 101679114, adres do korespondencji: al. Katowicka 62, hala F, 05-830 Nadarzyn, będąca właścicielem platformy sprzedażowej, za pośrednictwem której Sprzedający prezentują i oferują Towary.

 • TOWAR - rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty, którymi obrót jest dopuszczony przez przepisy prawa polskiego oraz międzynarodowego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, wykonane własnoręcznie lub wyprodukowane bądź dystrybuowane przez Sprzedającego, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające subiektywne wymagania wskazane przez Administratora.

 • CENA TOWARU– cena brutto towaru płatna przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, obejmująca podatek od towarów i usług VAT, będąca przychodem Sprzedającego.

 • UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu jako “gość” lub która dokonała bezpłatnej i dobrowolnej rejestracji w Serwisie.

 • KUPUJĄCY– użytkownik, który dokonał zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu.

 • KONTO UŻYTKOWNIKA- usługa elektroniczna z loginem i hasłem przypisanym do danego Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie, w której zapisane są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach i płatnościach. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto Użytkownika zostaje utworzone w momencie wyboru opcji “Rejestracja” po wypełnieniu danych w Formularzu Rejestracji. Na wskazany w Formularzu adres e-mail zostaną wysłane dane do logowania (login i hasło), za pomocą których Użytkownik dokona aktywacji Konta w Serwisie.

 • SPRZEDAJĄCY –osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, zaakceptowana przez Administratora, oferująca i sprzedająca Towary za pośrednictwem Serwisu, która otrzymuje od Administratora prawo do zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru, ponosząca wszelką odpowiedzialność za oferowany i sprzedawany Towar.

 • PROFIL SPRZEDAJĄCEGO - strona Sprzedającego zawierająca udostępnione dane według schematu wskazanego przez Administratora, opublikowana w Serwisie, po uprzedniej akceptacji Administratora.

 • SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, poprzez sieć Internet.

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia Towaru przez Użytkownika.

 • ZAMÓWIENIE - złożone przez Kupującego oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość, ze Sprzedającym.

 • PAY PRO- Serwis w oparciu o który dokonywane są płatności za Towary oraz rozliczenia między Administratorem, a Sprzedającym. Przyjmuje płatności Kupujących na swoje konta, potwierdza zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedającego, po uprzedniej dyspozycji Administratora.

 • REGULAMIN- niniejszy regulamin Serwisu “Desho”.III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wystawiane w Serwisie przez Sprzedającego Towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń. Podawane przez Sprzedającego Ceny Towaru są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze, którego dotyczą.

 2. Użytkownik może złożyć zamówienie o każdej porze, siedem dni w tygodniu, poza przerwami konserwacyjnymi.

 3. Korzystanie z Serwisu jako Użytkownik oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 4. Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku takich działań, Administrator podejmie wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej szkody. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto Użytkownika, a także podejmie wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej szkody. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.IV. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Warunki ogólne

  1. Celem złożenia zamówienia, Użytkownik może nieodpłatnie założyć Konto Użytkownika w Serwisie poprzez wybór opcji “Zarejestruj się” oraz wypełnienie Formularza Rejestracji, bądź kontynuować jako “Gość”.

  2. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór Towarów w Serwisie, które następnie należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. W każdym przypadku do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie Formularza Zamówienia.

  3. Użytkownik w kolejnych krokach wybiera sposób dostawy Towaru, metodę płatności oraz jest informowany o końcowej Cenie Towaru, kosztach dostawy oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem. Finalizując zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin oraz zamawia Towar z obowiązkiem zapłaty.

  4. Dodanie Towaru do “Koszyka” nie oznacza jego rezerwacji.

  5. Celem finalizacji zamówienia, Użytkownik wybiera opcję „Kupuję i płacę”. Administrator automatycznie poinformuje Kupującego o finalizacji zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, wskazany w Formularzu Zamówienia.

  6. Jeżeli Kupujący żąda wystawienia faktury, powinien wybrać taką opcję podczas składania zamówienia.

  7. Administrator zastrzega, że faktury wystawiane przez Sprzedających mających siedzibę poza granicami Polski, będą zgodne z wymogami
   i regulacjami przepisów podatkowych danego kraju.

  8. Zamówienie Użytkownika, który posiada konto w Serwisie, zostaje zapisane w Koncie Użytkownika.

  9. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi ofertę Użytkownika złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  10. Po złożeniu zamówienia, Administrator przesyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które jest jednoznaczne z przyjęciem oferty przez Sprzedającego i zawarciem umowy.

  11. W razie braku otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowę poczytuje się za niezawartą.

  12. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy sprzedaży.

  13. Kupujący w chwili złożenia Zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznego uregulowania należności za zakupiony Towar. Wpłaty za Towar są dokonywane za pomocą platformy Pay Pro.

  14. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

 2. Formy płatności

  1. Kupujący ma do dyspozycji formy płatności udostępnione przez Pay Pro widniejące w Serwisie, tj.:

   • -przelew bankowy,
   • -płatność BLIK,
   • -rozłożenie płatności na raty w banku wskazanym w Serwisie.
  2. Płatność zostanie uznana za dokonaną w momencie obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

 3. Warunki i termin dostawy zamówienia

  1. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po opłaceniu zamówienia.

  2. Termin realizacji każdego zamówienia jest indywidualnie wskazany przez Sprzedającego w karcie Towaru w Serwisie. Administrator zastrzega, że termin realizacji zamówienia może się różnić o 2 dni robocze.

  3. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego przy składaniu zamówienia, spośród opcji udostępnionych przez Administratora.

  5. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna. Kupujący ponosi koszty dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru są jawne i widoczne są w trakcie składania zamówienia.

  6. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki w transporcie należy odmówić przyjęcia przesyłki, bądź spisać protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

  7. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszczęcie procedury reklamacyjnej u przewoźnika oraz za dopełnienie wszelkich formalności, jeżeli przesyłka zostanie uszkodzona w transporcie bądź zagubiona.

  8. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 4. Niedostarczenie towaru
  O fakcie wysłania Towaru przez Sprzedającego, Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz, dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w odpowiedniej zakładce. Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie do Kupującego, Kupujący ma obowiązek poinformowania Administratora, który w wiadomości zwrotnej wskaże numer przesyłki oraz dane kontaktowe Sprzedającego.

 5. Anulowanie zamówienia

Administrator zastrzega możliwość anulowania zamówienia w sytuacji, gdy wyprodukowanie Towaru jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, np. braku części składowej lub komponentu towaru, braku dostępności towaru u dostawcy, o czym Administrator nie miał informacji w momencie składania zamówienia przez Klienta. Administrator niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową. Wpłacone przez Klienta środki zostaną zwrócone w przeciągu 7 dni roboczych od momentu anulowania zamówienia.

 

V. ZWROT I REKLAMACJA

 1. Odstąpienie od umowy

  1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru, w przypadku zakupu Towaru oznaczonego informacją “Produkt podlega zwrotowi do 14 dni.” (oznaczone w karcie Towaru).

  2. W celu wykonania prawa odstąpienia, Kupujący posiadający Konto Użytkownika w Serwisie, powinien zaznaczyć opcję “Zwrot” dostępną w Koncie Użytkownika przy danym zamówieniu. Kupujący nie posiadający konta, powinien pobrać “formularz zwrotu” dostępny w Serwisie, uzupełnić odpowiednimi danymi, własnoręcznie podpisać oraz zeskanować i przesłać Administratorowi na adres mailowy.

  3. Następnie, w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu (tj. zaznaczenia opcji “Zwrot” w Koncie Użytkownika” lub wysłania wiadomości e-mail z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu), Kupujący na własny koszt wysyła Towar w stanie nienaruszonym (zabezpieczony przed uszkodzeniem) na adres Sprzedającego wskazany w Serwisie lub wiadomości e-mail. Zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane.

  4. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku zmniejszenia wartości Towaru, będącego wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  5. Sprzedający, po otrzymaniu zwracanego Towaru, jest zobowiązany do niezwłocznej oceny jego stanu i powzięcia decyzji o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu zwrotu. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z ww. informacją.

  6. W przypadku przyjęcia zwrotu, Kupujący otrzyma zwrot środków w ciągu 14 dni, tym samym kanałem płatności, z którego dokonał zapłaty za Towar.

 2. Reklamacja

  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

  2. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne trwa przez okres 2 lat i w tym czasie Kupujący na możliwość złożenia reklamacji.

  3. Wszelkie reklamacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości albo wad Towaru zauważone po otrzymaniu Towaru, zarejestrowany Kupujący powinien zgłosić poprzez wybór opcji “Reklamacja” przy danym zamówieniu w Koncie Użytkownika. Kupujący nieposiadający konta powinien pobrać “formularz reklamacji” dostępny w Serwisie, uzupełnić odpowiednimi danymi, własnoręcznie podpisać oraz zeskanować i przesłać Administratorowi na adres mailowy. Następnie Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania Towaru na adres Sprzedającego, właściwy do odesłania reklamowanego Towaru, wskazany w Serwisie bądź wiadomości e-mail (reklamacje wysłane na adres Administratora nie będą przyjmowane).

  4. Po złożeniu reklamacji, Sprzedający automatycznie otrzyma informację o zgłoszonym żądaniu. Dalsza procedura reklamacyjna jest prowadzona indywidualnie między Kupującym, a Sprzedającym.

 3. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedającego względem Kupującego jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 

VI. LEGALNOŚĆ SPRZEDAŻY

 1. Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.

 2. Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Sprzedających praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Sprzedających, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane oraz sprzedane Towary, w szczególności za reklamacje oraz zwroty Towarów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Sprzedających, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Sprzedających zobowiązań. Administrator w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

 4. Administrator dołoży starań, by nadzorować poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Sprzedających czy Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Sprzedających, jak również za treści przekazywane i/lub publikowane przez Sprzedających. Treści umieszczane przez Sprzedających nie są poglądami i opiniami Administratora.

 7. Administrator nie sprawdza wszystkich towarów oferowanych przez Sprzedających, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia prezentacji Towarów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, mających negatywny wpływ na wizerunek Serwisu, bądź łamiących obowiązujące przepisy prawa.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej, w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Sprzedających, a także Użytkowników Serwisu.VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem (nie dotyczy to Towarów) oraz Konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.

 2. Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty (w tym Regulamin), wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które dostarcza Sprzedającym i Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

 3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

 4. Znak słowny “Desho” został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP i jest prawnie chronionym znakiem towarowym w myśl Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami). Bezprawne użycie znaku będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych.

 5. Użycie przez Użytkownika firmy lub znaków towarowych Administratora, w szczególności oznaczenia "Desho" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w szczególności przez przesłanie Sprzedającemu żądania usunięcia Konta Użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Serwisie.

 2. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Użytkownika
  ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku:

a) korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

c) korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

Administrator złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przesyłając Użytkownikowi stosowne oświadczenie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Serwisie.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przez którąkolwiek ze Stron, będzie skutkowało usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu. Wypowiedzenie nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.X. WAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 3. Umowy zawierane są w języku polskim.XII. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik 1. Polityka ochrony prywatności.