REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 10% RABATU ''WH22'' W SKLEPIE INTERNETOWYM DESHO


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 10% RABATU Z KODEM ''WH22'' W SKLEPIE INTERNETOWYM DESHO

§ 1

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym Desho z kodem WH22” (zwanej dalej: „Akcją promocyjną”) jest DESHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Rzgowie 95-030, ŻEROMSKIEGO 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000481804, NIP 7282794999, REGON 101679114, (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”).
 3. Akcja promocyjna trwa od 12.10.2022 do odwołania.

§ 2

 1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego Desho, którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają zakupów w sklepie internetowym na dowolną kwotę.  
 2. Rabat zostanie naliczony po wpisaniu kodu rabatowego. Wartość rabatu zostanie podana w podsumowaniu zamówienia
 3. Kod rabatowy upoważnia do 10% obniżki cen produktów znajdujących się w „Koszyku”, za wyjątkiem produktów wyłączonych z promocji tj. Produktów z kategorii SALE bądź podlegających jakimkolwiek innym promocjom oraz produktów limitowanych.
 4. Kod rabatowy nie obejmuje kosztów związanych z dostarczaniem zamówionych towarów do klienta.
 5. Kod rabatowy dla każdego klienta jest do wielokrotnego użytku.
 6. Kod jest ważny do momentu kliknięcia przycisku "składam zamówienie".
 7. W Akcji promocyjnej mogą brać użytkownicy, którzy podadzą prawdziwe i poprawne dane teleadresowe i zastosują się do regulaminu sklepu internetowego Desho.

§ 3

 

 1. Reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być składane w formie elektronicznej na adres mailowy sklep@desho.pl w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy przypisany do profilu, numer zamówienia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.desho.pl.
 2. Organizator Akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, przy czym w takim przypadku odpowiednia informacja zostanie podana na wyżej wymienionej stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 24 godzin od dnia zamieszczenia Regulaminu ze zmianami.
 3. Organizator Akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji promocyjnej w każdym momencie bez podania przyczyny. 
 4. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają jedynie postanowienia Regulaminu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw powszechnie obowiązujących.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe pomyłki przy nieprawidłowości w podaniu lub przetworzeniu adresu poczty elektronicznej oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych.